Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och stödjande för din medicinska, psykosociala och studiesociala situation.

Elevhälsoteamet består av skolans rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Teamet träffas regelbundet 1 gång i veckan. Din mentor arbetar nära EHT och deltar under en del av mötet varje vecka.

Vårt mål är att skapa förutsättningar för varje elev att klara studierna på bästa sätt utifrån sin förmåga. Vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande med dig som elev i fokus.

Vi arbetar medvetet utifrån framtagna rutiner och policydokument t.ex.

  • Frånvaropolicy
  • Drogpolicy
  • Plan mot kränkande behandling/Likabehandlingsplan
  • Krisplan
  • Rutiner för mottagande av elever med bilaga
  • Rutiner för mottagande av elever med neuropsykiatriska funktionshinder och dyslexi

Olycksfallsförsäkring

Du är olycksfallsförsäkrad genom skolans försorg. Gå in på www.erv.se om olyckan är framme.

Hälsosamtal

Under ditt första läsår kommer du att kallas till hälsosamtal Det innebär att du och din skolsköterska kommer att ha ett samtal om din hälsa. Du besvarar bl.a. en hälsoprofil.

Skolläkare
Vår skolläkare heter Maria Ohlsson. Hon kommer regelbundet till skolan. Tid beställer du via skolsköterskan.

Kurator

Du kan vända dig till kuratorn när du vill ha hjälp med stora och små bekymmer. Det kan gälla personliga problem eller problem som rör studier, kamrater, familj, alkohol/drogfrågor eller samlevnadsfrågor.

Kuratorn hanterar också mobbingproblem och konflikter.

Hon har tystnadsplikt.

Du kan också få hjälp med studieekonomi och stipendier.

Du får gärna ta med dig en kompis eller be dina föräldrar ta kontakt med henne om det känns jobbigt med första kontakten.

Tystnadsplikt
Inom elevhälsovården har vi lagstadgad tystnadsplikt vilket innebär att vi inte utan ditt medgivande får föra vidare sådant som du anförtrott oss. Vi har som alla andra vuxna anmälningsplikt om vi får kännedom om att du t.ex. utsatts för våld eller övergrepp.

Information om uppföljning av vaccinationer inom elevhälsovården i Stockholms stad

Vaccinationer givna inom det nationella barnvaccinationsprogrammet (vaccinationer som erbjuds alla barn kostnadsfritt) rapporteras enligt lag (proposition 2011/12:123; Ny ordning för nationella vaccinationsprogram) fr.o.m. 1/1 2013 till ett hälsodataregister för Vaccinationer för nationell uppföljning. Denna rapportering är obligatorisk.

Elevhälsovården i Stockholms stad rapporterar vaccinationer via sitt journalsystem PMO och ett informationssystem för vaccinationer SVEVAC.

Vad innebär detta? I SVEVAC lagras uppgifter om de vaccinationer som är obligatoriska att rapportera till hälsodataregistret för Vaccinationer.

Regler och sekretess
Uppgifter i SVEVAC handhas enligt Personuppgiftslagen (PuL) och enligt sjukvårdens regler för sekretess. Registrerade uppgifter kommer att sparas under den vaccinerades livstid. Du har rätt att se vilka uppgifter som registrerats

Sammanhållna vaccinationsuppgifter SVEVAC stöds av Patientdatalagen (2008:355).
För att tillgodose den enskildas och vårdens behov av tillgång till uppgifter om tidigare vaccinationer kommer vaccinationsuppgifter som registrerats i SVEVAC att kunna vara tillgängliga för de vårdenheter runt om i Sverige som är anslutna till systemet. Den vaccinerade (vuxna och äldre barn) har alltid möjlighet att spärra åtkomsten för andra vårdenheter till en specifik eller alla vaccinationsuppgifter. Meddela den sköterska eller läkare som skall utföra vaccinationen om du önskar spärra en vaccinationsuppgift.

Information angående registrering i SVEVAC lämnas av: Susanne Andrén, 08-457 24 63, susanne.andren@smi.se.

Information angående uppföljning av vaccinationer lämnas av: Eva Netterlid, 08-457 24 85, eva.netterlid@smi.se.

Personuppgiftsansvarig för Svevac är IT-ansvarig på Smittskyddsinstitutet, 08-457 23 00.

För kontaktuppgift klicka på namnet
Skolsköterska
Inger Benselfelt

Studie – och yrkesvägledare
Annelie Karlberg

Specialpedagog
Åsa Tornberg

Kurator
Nadin Saad
 

Dela:
Kategorier: